citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)

citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)