Veldsprinkh. (Arcyptera fusca)

Veldsprinkh. (Arcyptera fusca)